พรบ คุ้มครองร้านอาหาร

ประกาศคุ้มครองร้านอาหารป้องกันถูกเอาเปรียบจากแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ ดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารกับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

คณะกรรมการการแข่งขันการค้าลงประกาศแนวทางการพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างดิจิทัลแพลตฟอร์มรับส่งอาหารและร้านอาหาร กำหนดแนวทางที่เข้าข่ายทำให้เกิดความเสียหายต่อร้านอาหาร โดยใจความสำคัญได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร หรือแอปพลิเคชัน รับ สั่ง ส่ง อาหาร กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น พฤติกรรม ดังต่อไปนี้

– การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ (Commission Fee หรือ Gross Profit (GP)) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ อันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1) การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จากอัตราที่เคยเรียกเก็บ

2) การเรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรระหว่างผู้ประกอบ ธุรกิจร้านอาหารที่จำหน่ายสินค้าเดียวกัน โดยพิจารณาจากปริมาณ มูลค่าการจำหน่าย ต้นทุนการจำหน่าย จำนวนสาขาและคุณภาพ เป็นต้น

– การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโฆษณา (Advertising Fee) ทั้งในส่วนของอัตรา ค่าโฆษณาและพื้นที่การโฆษณาบนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการเรียกเก็บ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น การเรียกเก็บอัตราค่าโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายโดยผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จ่ายค่าโฆษณา ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ตกลงกันอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น

– การเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายในโอกาสพิเศษทางการตลาด (Promotion) ที่เป็นการเรียกเก็บโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

– การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่เคยมีการเรียกเก็บ มาก่อนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มรับและส่งอาหารจะต้อง แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทราบล่วงหน้าถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง ในระยะเวลาที่เหมาะสม

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ทั้งนี้ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า

READ  "ส้มตำผู้ชายขายหอย" มีแฟรนไชส์กว่า 60 สาขา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

cooking.in.th ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)